Bornean Bulbul, Pycnonotus montis

Common Name Bornean Bulbul
Scientific Name Pycnonotus montis
Synonyms Pycnonotus melanicterus
Taxonomic Family Pycnonotidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Pycnonotus melanicterus

Ecological Data