White-eyed Buzzard, Butastur teesa

Common Name White-eyed Buzzard
Scientific Name Butastur teesa
Taxonomic Family Accipitridae
Taxonomic Order Accipitriformes

Ecological Data