Subdesert Mesite, Monias benschi

Common Name Subdesert Mesite
Alternative common Names Bensch's Mesite
Scientific Name Monias benschi
Taxonomic Family Mesitornithidae
Taxonomic Order Gruiformes

Ecological Data