Finsch's Pygmy-parrot, Micropsitta finschii

Common Name Finsch's Pygmy-parrot
Alternative common Names Emerald Pygmy Parrot
Scientific Name Micropsitta finschii
Taxonomic Family Psittacidae
Taxonomic Order Psittaciformes

Ecological Data