Emerald-chinned Hummingbird, Abeillia abeillei

Common Name Emerald-chinned Hummingbird
Scientific Name Abeillia abeillei
Taxonomic Family Trochilidae
Taxonomic Order Apodiformes

Ecological Data