New Ireland Friarbird, Philemon eichhorni

Common Name New Ireland Friarbird
Scientific Name Philemon eichhorni
Taxonomic Family Meliphagidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data