Bicoloured White-eye, Tephrozosterops stalkeri

Common Name Bicoloured White-eye
Alternative common Names Bicolored White-eye, Rufescent Darkeye
Scientific Name Tephrozosterops stalkeri
Taxonomic Family Zosteropidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data