Inca Wren, Thryothorus eisenmanni

Common Name Inca Wren
Scientific Name Thryothorus eisenmanni
Taxonomic Family Troglodytidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data