Grey Wren, Thryothorus griseus

Common Name Grey Wren
Scientific Name Thryothorus griseus
Taxonomic Family Troglodytidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data